DTC P0351: Lỗi Mạch Đánh Lửa- Cuộn Sơ Cấp/Thứ Cấp “A”

I- Triệu Chứng

 • Đèn động cơ sáng
 • Mất/ Thiếu áp suất
 • Động cơ khó khởi động
 • Động cơ nổ không đều

II- Mô Tả Hệ Thống

Hệ thống đánh lửa trên xe sử dụng bobin đơn ở mỗi xy lanh. Mô đun điều khiển động cơ điều khiển mỗi bobin hoạt động. Chúng gửi một tín hiệu Bật/ Tắt để kích bobin sinh ra điện áp cao và tạo ra một tia lửa tại bugi và cung cấp đến từng xy lanh của động cơ.

III- Nguyên Nhân

 • Lỗi bobin A
 • Cụm dây dẫn bobin A bị hở hoặc ngắn mạch
 • Mạch bobin 1 tiếp xúc kém
 • Lỗi mô đun điều khiển động cơ (ECM)

IV- Quy Trình Kiểm Tra

GỢI Ý:
 • Những mã DTC này cho biết hư hỏng liên quan đến mạch sơ cấp.
 • Nếu mã DTC P0351 được thiết lập, hãy kiểm tra mạch điện của cuộn đánh lửa số 1.
 • Nếu mã DTC P0352 được thiết lập, hãy kiểm tra mạch điện của cuộn đánh lửa số 2.
 • Nếu mã DTC P0353 được thiết lập, hãy kiểm tra mạch điện của cuộn đánh lửa số 3.
 • Nếu mã DTC P0354 được thiết lập, hãy kiểm tra mạch điện của cuộn đánh lửa số 4.
 • Đọc dữ liệu lưu tức thời bằng máy chẩn đoán. ECM lưu những thông tin về xe và điều kiện lái xe tại thời điểm mã DTC được lưu lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí – nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.
1. KIỂM TRA XEM MÃ DTC CÓ XUẤT HIỆN TẠI HAY KHÔNG (DTC P0351, P0352, P0353 HOẶC P0354)
 • Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.
 • Bật khoá điện ON.
 • Bật máy chẩn đoán on.
 • Xoá các mã DTC.
 • Tráo đổi thứ tự của các cuộn đánh lửa (giữa các xylanh số 1 đến số 4).
  CHÚ Ý: Không lắc các giắc nối
 •  Thực hiện phép thử mô phỏng.
 • Kiểm tra các mã DTC được hiển thị trên máy chẩn đoán.
         Kết quả:
Kết quả
Đi đến
DTC P0351, P0352, P0353 HOẶC P0354
Các DTC khác
THAY THẾ CỤM CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA (Xem trang)

 

2. KIỂM TRA CỤM CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA (NGUỒN CẤP)
 • Ngắt giắc nối của cụm cuộn đánh lửa.
  P0354_a157860e07
 • Bật khoá điện ON.
 • Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.
NG
OK

 

4. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CỤM CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA – ECM)
 • Ngắt giắc nối của cụm cuộn đánh lửa.
 • Ngắt giắc nối của ECM.
 • Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.
Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
B26-2 (IGF) – B31-81 (IGF1) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B27-2 (IGF) – B31-81 (IGF1) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B28-2 (IGF) – B31-81 (IGF1) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B29-2 (IGF) – B31-81 (IGF1) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω

         Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
B26-2 (IGF) hoặc B31-81 (IGF1) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
B27-2 (IGF) hoặc B31-81 (IGF1) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
B28-2 (IGF) hoặc B31-81 (IGF1) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
B29-2 (IGF) hoặc B31-81 (IGF1) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên

 

 • Nối lại giắc nối ECM
 • Nối lại các giắc nối của cụm cuộn dây đánh lửa

         Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

NG
SỬA CHỮA HAY THAY DÂY ĐIỆN HOẶC GIẮC NỐI (CỤM CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA – ECM)
OK

 

4. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CỤM CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA – ECM)
 • Ngắt giắc nối của cụm cuộn đánh lửa.
  P0354_a157900e09
 • Ngắt giắc nối của ECM.
 • Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

         Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
B26-3 (IGT1) – B31-85 (IGT1) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B27-3 (IGT2) – B31-84 (IGT2) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B28-3 (IGT3) – B31-83 (IGT3) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B29-3 (IGT4) – B31-82 (IGT4) Mọi điều kiện Dưới 1 Ω

         Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
B26-3 (IGT1) hoặc B31-85 (IGT1) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
B27-3 (IGT2) hoặc B31-84 (IGT2) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
B28-3 (IGT3) hoặc B31-83 (IGT3) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
B29-3 (IGT4) hoặc B31-82 (IGT4) – Mát thân xe Mọi điều kiện 10 kΩ trở lên
 • Nối lại giắc nối ECM.
 • Nối lại các giắc nối của cụm cuộn dây đánh lửa.
NG
SỬA CHỮA HAY THAY DÂY ĐIỆN HOẶC GIẮC NỐI (CỤM CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA – ECM)
OK
THAY THẾ ECM (Xem trang)

 

5. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CỤM CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA – MÁT THÂN XE)
 • Ngắt giắc nối của cụm cuộn đánh lửa.
  P0354_a157860e08
 • Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.
Nối dụng cụ đo Điều kiện Điều kiện tiêu chuẩn
B26-4 (GND) – Mát thân xe Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B27-4 (GND) – Mát thân xe Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B28-4 (GND) – Mát thân xe Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
B29-4 (GND) – Mát thân xe Mọi điều kiện Dưới 1 Ω
 • Nối lại các giắc nối của cụm cuộn dây đánh lửa.
NG
SỬA CHỮA HAY THAY DÂY ĐIỆN HOẶC GIẮC NỐI (CỤM CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA – MÁT THÂN XE)
OK
SỬA CHỮA HAY THAY DÂY ĐIỆN HOẶC GIẮC NỐI (CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA – RƠLE TỔ HỢP (RƠLE IG2))